شعرخوانی

شعرخوانی

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

شعرخوانی

05 بهمن 1399

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

شعرخوانی

13 شهریور 1399

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

شعرخوانی

13 شهریور 1399

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

شعرخوانی

12 شهریور 1399