داستان خوانی

داستان خوانی

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

داستان خوانی

18 شهریور 1399

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

داستان خوانی

18 شهریور 1399

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

داستان خوانی

15 شهریور 1399