شعر

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

شعرخوانی

05 بهمن 1399

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

شعرخوانی

13 شهریور 1399

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

شعرخوانی

13 شهریور 1399

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

شعرخوانی

12 شهریور 1399

داستان

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

داستان خوانی

18 شهریور 1399

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

داستان خوانی

18 شهریور 1399

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

داستان خوانی

15 شهریور 1399

هنوز مطلبی نیست
هنوز مطلبی نیست

خط

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

اى يادِ دوردست كه دل مى برى هنوز-حسین منزوی

شعرخوانی

05 بهمن 1399

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

دست‌خط میرزا را تمام اهل محل می شناختند - جلال آل احمد

داستان خوانی

18 شهریور 1399

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

بشر همواره در آرزوی یک جامعۀ ایده آل بوده است - سیمین دانشور

داستان خوانی

18 شهریور 1399

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

از جایی، نقطه ای بر این کرۀ خاکی گلوله ای از دهانۀ لولۀ یک سلاح شلیک می شود- محمود دولت آبادی

داستان خوانی

15 شهریور 1399

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که آن پرنده نمایان شد-فروغ فرخزاد

شعرخوانی

13 شهریور 1399

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

مى خواهمت چنان كه شب خسته خواب را- شعرخوانی قیصر امین پور

شعرخوانی

13 شهریور 1399

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

ما چون دو دريچه روبروى هم آگاه ز هر بگو مگوى هم- اخوان ثالث

شعرخوانی

12 شهریور 1399